Cymraeg

Welsh Language Policy

In December 2014 Shaw Trust's Welsh Language Scheme was approved by the Welsh Language Board

We have introduced the Scheme because Shaw Trust understands the importance of offering people the option of using their preferred language to carry out their business.

In terms of equal opportunities, having a bi-lingual policy that encompasses the people of Wales is recognised throughout the principality as being vital to good business practice. We want to ensure that our services are amongst the best and most accessible in Wales.

This exciting development will include:

 • Welsh-speaking options for telephone users
 • Shaw Trust documentation and literature in the Welsh language
 • Option for clients to work with their adviser in the Welsh language

Guidelines will be made available to staff on how to meet our Welsh Language Scheme commitments. These will include:

 • Communicating with Welsh speakers
 • Corporate identity
 • Printed materials including advertisements, marketing etc

Shaw Trust is committed to inclusion. This commitment includes working towards a fully bi-lingual service for Shaw Trust in Wales.

To view the following document, please click on the link.

Welsh Language Policy (WORD 140KB, opens in new window)

 

Polisi Iaith Gymraeg

Ym Rhagfyr 2014 Cynllun Iaith Gymraeg Ymddiriedolaeth Shaw ei gymeradwyo gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg

Rydym wedi cyflwyno'r Cynllun oherwydd bod Ymddiriedolaeth Shaw yn deall pwysigrwydd cynnig yr opsiwn o ddefnyddio eu dewis iaith i gynnal eu busnes pobl.

O ran cyfle cyfartal, cael polisi dwyieithog sy'n cwmpasu pobl Cymru yn cael ei gydnabod ledled y wlad fel rhai hanfodol i arfer busnes da. Rydym am sicrhau bod ein gwasanaethau ymhlith y gorau a mwyaf hygyrch yng Nghymru.

Bydd y datblygiad cyffrous hwn yn cynnwys:

 • Opsiynau-siarad Cymraeg ar gyfer defnyddwyr ffôn
 • Dogfennaeth Shaw Trust a llenyddiaeth yn yr iaith Gymraeg
 • Opsiwn i gleientiaid weithio gyda'u hymgynghorydd yn yr iaith Gymraeg

Bydd canllawiau ar gael i staff ar sut i gwrdd â'n hymrwymiadau Cynllun Iaith Gymraeg. Bydd y rhain yn cynnwys:

 • Cyfathrebu â siaradwyr Cymraeg
 • Hunaniaeth gorfforaethol
 • Deunyddiau printiedig gan gynnwys hysbysebion, marchnata ac ati

Shaw Trust wedi ymrwymo i gynhwysiant. Mae'r ymrwymiad hwn yn cynnwys gweithio tuag at wasanaeth cwbl ddwyieithog ar gyfer Ymddiriedolaeth Shaw yng Nghymru.

I weld y ddogfen ganlynol, os gwelwch yn dda cliciwch ar y ddolen.

Polisi Iaith Gymraeg (WORD 140KB, yn agor mewn ffenestr newydd)

Shaw Trust cookie disclaimer

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on the Shaw Trust website. Find out more